margin: 0 7px 7px 0;Аграрна біржа – юридична особа, створена згідно із Законом України “Про товарну біржу” (1956-12 ), яка підпадає під регулювання норм такого закону і статей 279-282 Господарського кодексу України (436-15 ) (з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про державну підтримку сільського господарства України”) та надає послуги суб’єктам господарювання з укладення біржових договорів (контрактів), товарних деривативів, іпотечних сертифікатів та іпотечних закладних, а також з проведення розрахунково-клірингової діяльності за ними.

Крім того, відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2005 р. N 1285 предметом діяльності Біржі є:

належна організація біржових торгів (аукціонів) товарами, товарними деривативами, іпотечними сертифікатами та іпотечними закладними, створення розрахунково-клірингових систем для обслуговування укладених біржових договорів (контрактів);

формування ринкової ціни на сільськогосподарську продукцію (пов’язані з нею послуги) та інші біржові товари;

дослідження кон’юнктури організованого аграрного ринку та вивчення суспільної думки щодо такого ринку, надання консультацій з питань комерційної діяльності;

надання біржових послуг, необхідних для проведення Аграрним фондом товарних або фінансових інтервенцій з метою підтримання рівня мінімальних або недопущення перевищення рівня максимальних закупівельних цін об’єктів державного цінового регулювання;

виконання рішень Аграрного фонду про запровадження режиму адміністративного регулювання ціни окремого об’єкта державного цінового регулювання у випадках, передбачених законом;

організація біржових торгів з придбання та продажу об’єктів державного цінового регулювання для потреб державного продовольчого резерву, а також з продажу об’єктів державного цінового регулювання, що були конфісковані або підлягають продажу відповідно до Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України”. Порядок продажу та придбання таких товарів підлягає узгодженню з Аграрним фондом;

надання фінансових та інших консультацій, пов’язаних з розрахунково-кліринговою діяльністю;

створення програмного забезпечення з питань біржової діяльності;

надання послуг з поширення інформації про результати біржових торгів (аукціонів), рекламних послуг;

провадження діяльності у сфері інформатизації, навчання та підвищення кваліфікації біржових брокерів (дилерів) та працівників Біржі;

випуск біржових бюлетенів, довідників та інших інформаційних і рекламних видань з питань, пов’язаних з біржовою діяльністю.

Біржа має право:

установлювати обов’язкові для всіх учасників біржової торгівлі Правила біржової торгівлі та третейського суду (біржового арбітражу);

установлювати розмір вступних та періодичних внесків для членів Біржі;

установлювати і справляти відповідно до цього Статуту плату за реєстрацію договорів (контрактів), а також застосовувати штрафні санкції за порушення Статуту та Правил біржової торгівлі;

створювати регіональні відділення Біржі та затверджувати положення про них;

розробляти з урахуванням законодавства власні біржові стандарти і типові біржові договори (контракти), проводити сертифікацію брокерів (дилерів), а також складів біржового товару;

передавати право на укладення від імені Біржі біржових договорів (контрактів) іншим товарним біржам, створеним згідно із Законом України “Про товарну біржу” (1956-12 ), за умови їх попередньої сертифікації у порядку, встановленому Законом (далі – сертифікація);

зупиняти біржову торгівлю у разі відхилення ціни біржових договорів (контрактів) протягом дня більш як на визначену Аграрним фондом величину;

вносити органам державної влади пропозиції з питань, що стосуються біржової діяльності;

виконувати інші функції, передбачені законодавством.

Головним документом, який регулює діяльність біржі з питань біржової торгівлі є Правила біржової торгівлі на Аграрній біржі.

Зверніть увагу! Питання діяльності окремих секцій та торгівлі певними групами товарів може регулюватися іншими нормативними документами та актами законодавства.