ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Аграрного фонду
від 
15.10.2012 р. № 137

ПРАВИЛА БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ НА АГРАРНІЙ БІРЖІ
(із змінами, внесеними згідно з наказом Аграрного фонду від 18.12.2012 № 166)

 

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Правила біржової торгівлі на Аграрній біржі (далі – Правила) розроблені відповідно до Господарського кодексу України, Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України”, Закону України “Про товарну біржу” та Статуту Аграрної біржі.

2. Правила обов’язкові для виконання учасниками біржової торгівлі та Аграрною біржею (далі – Біржа).

3. Біржа доводить Правила, зміни та доповнення до них, іншу інформацію про свою діяльність за допомогою розміщення цієї інформації на сайті Біржі в Інтернеті за адресою agrex.gov.ua, що є офіційним повідомленням учасників біржової торгівлі. Біржа може використовувати інші способи інформування учасників біржової торгівлі.

4. В Правилах застосовуються такі терміни та їх визначення:

акредитація – надання Біржею відповідним особам прав брати участь у біржовій торгівлі згідно цих Правил;

акредитований склад – організація, допущена Біржею для зберігання біржового товару на підставі договору з Біржею;

асоційований член біржі – суб’єкт господарювання, який отримав право брати участь в електронних біржових торгах в порядку, встановленому Правилами;

біржова торгівля – діяльність Біржі та учасників біржової торгівлі, спрямована на вчинення і виконання біржових угод;

біржова угода – угода, що укладена учасниками біржових торгів відповідно до цих Правил;

біржове котирування – ціна біржового товару (групи товарів), визначена за підсумками конкретного періоду шляхом аналізу біржових угод, цін, запропонованих учасниками біржової торгівлі, інших ціноутворюючих факторів на основі встановленої Біржею методики;

біржові операції  – операції, які є складовими процесу біржової торгівлі  та спрямовані Біржею на виконання нею її завдань, визначених її статутом та Правилами, а  учасниками біржової торгівлі – на укладання угод на Біржі і виконання зобов’язань за ними;

біржові торги – організаційно оформлена публічна система укладення біржових угод, визначена Правилами Аграрної біржі;

біржовий договір (контракт) – документарне оформлення біржової угоди;

біржовий товар – товар, товарні деривативи та інші фінансові інструменти, які визначають права на товар та/або зобов’язання щодо нього та допущені Біржею до торгів згідно з її Правилами;

брокер – сертифікована на Біржі фізична особа, що уповноважена членом біржі (асоційованим членом біржі) на вчинення згідно наданих йому повноважень відповідних дій, спрямованих на укладення біржових угод;

вступні внески – плата, що встановлюється та стягується Біржею з членів біржі (асоційованих членів біржі) у відповідності до цих Правил та/або укладених з Біржею договорів;

інші платежі – плата, що встановлюється та стягується Біржею з учасників біржової торгівлі у відповідності до цих Правил та/або укладених з Біржею договорів;

договір про надання послуг – домовленість між членом біржі та клієнтом, у відповідності до якої клієнт надає члену біржі повноваження на вчинення дій в його інтересах;

заявка на купівлю – пропозиція на купівлю біржового товару, оформлена за встановленою Біржею формою;

заявка на продаж – пропозиція на продаж біржового товару, оформлена за встановленою Біржею формою;

клієнт – юридична або фізична особа, яка бажає продати та/або купити біржовий товар без своєї участі в біржових торгах і уклала з членом біржі відповідний договір про надання послуг;

лот – партія біржового товару, виставлена на продаж / заявлена до купівлі;

маклер – працівник Біржі, уповноважений здійснювати ведення біржових торгів і контролювати дотримання Правил під час їх проведення;

реєстраційний збір – плата за реєстрацію біржових угод, укладених на Біржі, що стягується з учасників біржової торгівлі;

секція – функціональний напрям діяльності Біржі, в рамках якого здійснюється біржова торгівля певною групою біржових товарів;

товарні деривативи – деривативи, базовим активом яких є товар (товари) або ціна на нього (на них);

торгова сесія – період торгового дня, протягом якого учасники біржових торгів укладають біржові угоди;

торговий день – день, в який на Біржі проводяться торги біржовим товаром відповідно до Правил;

торгова система Біржі – сукупність баз даних, технічних, програмних, телекомунікаційних та інших засобів, що забезпечують можливість введення, зберігання і обробки інформації, необхідної для проведення біржових торгів, підтвердження фактів укладання біржових операцій угод та контролю за їх виконанням (далі по тексту – Торгова система);

учасники біржової торгівлі – члени біржі, їх клієнти і брокера та інші особи, згідно з чинним законодавством та Правилами;

учасник біржових торгів – брокер або інша особа визначена Регламентом біржових торгів;

член біржі – Аграрний фонд, а також суб’єкти господарювання – резиденти прийняті до складу Біржі згідно з цими Правилами.

 

ГЛАВА 2. УЧАСНИКИ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ

5. Учасники біржової торгівлі набувають відповідного статусу у порядку, встановленому цими Правилами.

6. Учасники біржової торгівлі зобов’язані дотримуватися положень чинного законодавства, що регулює біржову діяльність, цих Правил та інших нормативних актів Біржі.

7. З метою створення умов для належного виконання зобов’язань по біржовим договорам (контрактам) Біржа має право встановлювати особливі вимоги до учасників біржової торгівлі щодо допуску до біржових торгів тим чи іншим біржовим товаром.

8. Біржа веде облік учасників біржової торгівлі за встановленою нею формою.

 

ГЛАВА 3. ЧЛЕНИ БІРЖІ

9. Для отримання права на участь у біржових торгах та набуття статусу члена біржі суб’єкти господарювання зобов’язані укласти з Біржею договір про акредитацію та виконати його умови.

10. Договір про акредитацію укладається на строк 1, 3, 6 місяців або 1 рік – за формою, встановленою Біржею.

11. Члени біржі мають право укладати біржові угоди від імені клієнтів за їх рахунок, від імені клієнтів за свій рахунок, від свого імені за рахунок клієнтів та від свого імені за свій рахунок.

(Пункт 12 виключено, на підставі наказу Аграрного фонду від 18.12.2012 № 166)

(Пункт 13 виключено, на підставі наказу Аграрного фонду від 18.12.2012 № 166)

14. Для укладення договору про акредитацію заявник надає наступні документи:

Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або ії копію;

заяву-анкету, за встановленою Біржею формою;

копію статуту (для юридичної особи);

копію довідки про взяття на облік заявника платником податків або свідоцтва платника єдиного податку;

копію свідоцтва платника податку на додану вартість (у разі наявності);

копію трудового договору (контракту, наказу, протоколу чи іншого документу) керівника юридичної особи – заявника, що містить відомості про строк та його повноваження;

копію сторінок паспорта керівника юридичної особи – заявника або паспорта фізичної особи-підприємця – заявника, що його ідентифікують, та сторінки, яка містить відомості про реєстрацію місця проживання;

договір про акредитацію, підписаний від імені заявника уповноваженою на те особою, у двох примірниках з відбитком печатки заявника;

довіреність, видану на ім’я брокера, з визначенням його повноважень (у разі якщо заявник буде здійснювати біржові операції через брокера), яка повинна містити вичерпний перелік правочинів, які брокер має право вчиняти;

копію сторінок паспорта брокера, що його ідентифікують, та сторінки, яка містить відомості про реєстрацію місця проживання;

інші документи на вимогу Біржі, в тому числі висновок незалежного аудитора.

 (Пункт 14 у редакції, згідно наказу Аграрного фонду від 18.12.2012 № 166)

15. Копії наданих документів повинні бути завірені підписом уповноваженої особи та печаткою заявника. Заявник разом з копіями документів надає на вимогу Біржі їх оригінали для встановлення відповідності оригіналу.

(Пункт 15 у редакції, згідно  наказу Аграрного фонду від 18.12.2012 № 166)

16. Рішення про укладення договору про акредитацію або про відмову в його укладенні приймається Біржею протягом 30 календарних днів з дати отримання документів, передбачених пунктом 14 глави 3 Правил, про що заявнику повідомляється письмово чи іншими визначеними Біржею способами.

17. Відомості про члена біржі вносяться до відповідного Реєстру членів біржі.

18. Підставою для припинення акредитації члена біржі є:

закінчення строку дії договору про акредитацію;

його ліквідація або припинення діяльності;

заява члена біржі;

рішення Біржі про анулювання акредитації, яке приймається у випадках порушення членом біржі законодавства України, що регулює біржову торгівлю, Правил та/або невідповідність такого члена біржі встановленим вимогам.

19. Функціями члена біржі є:

посередництво при укладанні біржових угод, в межах повноважень, визначених договором про надання послуг;

представлення інтересів клієнтів шляхом здійснення біржових операцій;

консультування клієнтів з питань біржової торгівлі;

інші функції, що забезпечують виконання доручень клієнтів відповідно до Правил та договору;

укладання біржових угод у власних інтересах, якщо це не суперечить чинному законодавству та/або цим Правилам.

20. Члени біржі мають право:

подавати на Біржу заявки на продаж і купівлю біржового товару;

користуватися послугами Біржі;

брати участь у біржових торгах відповідно до умов договору про акредитацію та Правил;

укладати біржові угоди щодо біржового товару;

вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності Біржі.

(Пункт 20 у редакції, згідно наказу Аграрного фонду 18.12.2012 № 166)

21. Члени біржі зобов’язані:

дотримуватися законодавства України, Правил та інших внутрішніх нормативних актів Біржі, що регулюють біржову торгівлю;

реєструвати на Біржі брокера (брокерів), якщо такий член біржі бажає здійснювати біржові операції через брокера (брокерів);

надати Біржі довіреності на зареєстрованих брокерів за формою згідно з додатками;

на вимогу свого клієнта здійснити встановлені Біржею заходи з метою реєстрації такого клієнта на Біржі;

письмово інформувати Біржу про припинення повноважень брокера в день прийняття відповідного рішення;

надавати Біржі інформацію про всі зміни до документів, що були подані для акредитації, протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності змінами;

протягом всього строку дії договору про акредитацію реєструвати, вести облік та не менше трьох років з моменту укладення такого договору зберігати документи, пов’язані з діяльністю на Біржі, зокрема: документи бухгалтерського обліку, документи, що стосуються вчинення та виконання біржових угод, доручення та інструкції клієнтів, а також підтвердження їх виконання або невиконання, оригінали договорів з клієнтами та інше;

надавати Біржі на її вимогу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності члена біржі та його клієнтів;

проводити оплату вступних та інших внесків;

звертатися в Арбітражну комісію Біржі (далі – Арбітражна комісія) в порядку, визначеному Біржею;

належним чином виконувати свої зобов’язання за укладеними біржовими угодами (договорами (контрактами));

забезпечити виконання клієнтами зобов’язань за біржовими угодами (договорами (контрактами));

реєструвати своїх клієнтів на Біржі.

(Пункт 21 у редакції, згідно наказу Аграрного фонду від 18.12.2012 № 166)

22. В якості клієнтів можуть бути зареєстровані юридичні та фізичні особи – резиденти і нерезиденти України.

Для реєстрації клієнта член біржі надає наступні документи:

заяву, встановленого Біржею зразка;

Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або ії копію, (для клієнтів – резидентів України);

копію документа про реєстрацію клієнта – для юридичної особи, копію сторінок паспорта, що ідентифікують клієнта та сторінки, яка містить відомості про реєстрацію місця проживання – для фізичної особи;

копію договору про надання послуг (договору доручення), на підставі якого врегульовано правовідносини між клієнтом і членом біржі щодо здійснення повноважень останнім в інтересах його клієнта;

інші документи на вимогу Біржі.

Копії наданих документів повинні бути завірені підписом уповноваженої особи члена біржі та печаткою.

Відомості про клієнта вносяться до Реєстру клієнтів.

(Пункт 22 у редакції, згідно наказу Аграрного фонду від 18.12.2012 № 166)

23. Члени біржі несуть відповідальність:

за порушення Правил;

за невиконання рішень органів управління Біржі;

за дії своїх брокерів та інших уповноважених представників, що порушують Правила;

за невиконання своїх зобов’язань та/або зобов’язань своїми клієнтами по біржових угодах (договорах (контрактах)), укладених в інтересах таких клієнтів;

за невідповідність своїх дій на Біржі дорученням (завданням) клієнтів.

 

ГЛАВА 4. АСОЦІЙОВАНІ ЧЛЕНИ БІРЖІ

24. Для отримання права брати участь у електронних біржових торгах в статусі асоційованого члена біржі суб’єкт господарювання зобов’язаний пройти відповідну акредитацію та укласти з Біржею договір про надання доступу до Торгової системи (далі – договір про надання доступу).

25. Договір про надання доступу укладається на строк 1, 3, 6 місяців або 1 рік – за формою, встановленою Біржею.

26. Асоційовані члени біржі мають право укладати біржові угоди виключно в Торговій системі та щодо біржового товару, поставка якого здійснюється в межах України.

(Пункт 26 у редакції, згідно наказу Аграрного фонду від 18.12.2012 № 166)

27. Для укладення договору про надання доступу заявник надає наступні документи:

заяву-анкету, за встановленою Біржею формою;

виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або ії копію (для клієнтів – резидентів України);

копію статуту (для юридичної особи);

копію довідки про взяття на облік заявника платником податків або свідоцтва платника єдиного податку;

копію свідоцтва платника податку на додану вартість (в разі наявності);

копію трудового договору (контракту, наказу, протоколу чи іншого документу) керівника юридичної особи – заявника, що містить відомості про строк та його повноваження;

копію сторінок паспорта керівника юридичної особи – заявника або паспорта фізичної особи-підприємця – заявника, що його ідентифікують, та сторінки, яка містить відомості про реєстрацію місця проживання;

договір про надання доступу, підписаний керівником юридичної особи – заявника або фізичною особою-підприємцем – заявником, у двох примірниках з відбитком печатки такого заявника;

довіреність, видану на ім’я брокера, з визначенням його повноважень (якщо заявник буде здійснювати біржові операції через брокера);

копію сторінок паспорта брокера, що його ідентифікують, та сторінки, яка містить відомості про реєстрацію місця проживання;

інші документи, на вимогу Біржі.

(Пункт 27 у редакції, згідно наказу Аграрного фонду від 18.12.2012 № 166)

28. Копії наданих документів повинні бути завірені підписом керівника (фізичної особи-підприємця) або іншої уповноваженої особи та печаткою заявника. Заявник разом з копіями документів надає на вимогу Біржі їх оригінали для встановлення їх відповідності оригіналу.

(Пункт 28 у редакції, згідно наказу Аграрного фонду від 18.12.2012 № 166)

29. Рішення про укладення договору про надання доступу до Торгової системи або про відмову в його укладенні приймається Біржею протягом 30 календарних днів з дати отримання документів, передбачених пунктом 27 глави 4 Правил, про що заявнику повідомляється письмово чи іншими визначеними Біржею способами.

30. Відомості про асоційованого члена біржі вносяться до відповідного Реєстру асоційованих членів біржі.

31. Підставою для припинення акредитації асоційованого члена біржі є:

закінчення строку дії договору про надання доступу;

ліквідація (припинення діяльності) асоційованого члена біржі;

заява асоційованого члена біржі;

рішення Біржі про анулювання акредитації, яке приймається у випадках порушення асоційованим членом біржі законодавства України, що регулює біржову торгівлю, або Правил та/або невідповідність такого члена біржі встановленим вимогам.

32. Функціями асоційованого члена біржі є:

укладанні біржових угод від свого імені та за власний рахунок;

інші функції, що забезпечують виконання Правил та договору.

33. Асоційовані члени біржі мають право брати участь в електронних біржових торгах, у зв’язку з чим можуть:

подавати у встановленій електронній формі на Біржу заявки на продаж і купівлю біржового товару;

користуватися послугами Біржі;

брати участь у біржових торгах відповідно до Правил;

укладати біржові угоди щодо біржового товару.

34. Асоційовані члени біржі зобов’язані:

дотримуватися законодавства України, Правил та інших внутрішніх нормативних актів Біржі, що регулюють біржову торгівлю;

надавати Біржі інформацію про всі зміни до документів, що були подані для акредитації, протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності змінами;

надавати Біржі на її вимогу будь-які документи та інформацію, що стосуються його діяльності як асоційованого члена біржі;

проводити оплату внесків;

реєструвати на Біржі брокера (брокерів), якщо такий асоційований член біржі бажає здійснювати біржові операції через брокера (брокерів);

надати Біржі довіреності на зареєстрованих брокерів за формою згідно з додатками;

письмово інформувати Біржу про припинення повноважень брокера в день прийняття відповідного рішення;

звертатися в Арбітражну комісію в порядку, визначеному Біржею;

належним чином виконувати свої зобов’язання за укладеними біржовими угодами (договорами (контрактами)).

35. Асоційовані члени біржі несуть відповідальність:

за порушення Правил;

за невиконання рішень органів управління Біржі;

за дії своїх брокерів та інших уповноважених представників, що порушують Правила;

за власні дії, що порушують Правила;

за невиконання власних зобов’язань по укладених ними біржових угодах (договорах (контрактах)).

 

5. БРОКЕРИ

36. В якості брокера може бути зареєстрована фізична особа, яка перебуває з членом біржі у трудових або цивільно-правових відносинах та досягла 18-річного віку.

37. Для реєстрації брокера (брокерів) член біржі (асоційований член біржі) надає наступні документи:

заяву на реєстрацію брокера за встановленою Біржею формою;

довіреність, видану на ім’я брокера, з визначенням його повноважень;

копію сторінок паспорта, що ідентифікують особу брокера та містить відомості про реєстрацію місця проживання;

копію сертифікату брокера (відповідно до напрямку його діяльності на Біржі).

Заявник разом з копіями документів надає на вимогу Біржі їх оригінали для встановлення їх відповідності оригіналу.

Копії наданих документів повинні бути завірені підписом уповноваженої особи члена біржі (асоційованого члена біржі) та печаткою.

(Пункт 37 у редакції, згідно наказу Аграрного фонду від 18.12.2012 № 166)

38. Рішення про реєстрацію брокера (брокерів) або про відмову в реєстрації приймається Біржею протягом 7 календарних днів з дати отримання документів, передбачених пунктом 37 Правил, про що відповідний член біржі (асоційований член біржі) повідомляється письмово чи іншими встановленими Біржею способами.

39. З моменту прийняття рішення про реєстрацію брокера, відомості про нього вносяться до відповідного Реєстру брокерів, після чого такий брокер може приймати участь у біржових торгах.

40. З метою надання члену біржі (асоційованому члену біржі) або брокеру доступу в Торгову систему та інші інформаційні системи (ресурси) Біржа в установленому порядку видає таким особам індивідуальні параметри доступу (в тому числі паролі, коди і т.п.).

Зазначені в цьому пункті особи зобов’язані зберігати отримані ними параметри доступу в таємниці, забезпечувати їх конфіденційність.

Втрата, передача третім особам або інше порушення конфіденційності своїх параметрів доступу є порушенням Правил і тягне за собою застосування до винної особи санкцій, передбачених Правилами та іншими нормативними актами Біржі.

41. Біржа на платній основі здійснює навчання зацікавлених осіб роботі в Торговій системі та має право проводити перевірку їх знань (атестацію) законодавства України, що регулює питання біржової торгівлі, Правил та інших нормативних актів Біржі у визначеному Біржею порядку. В разі успішного проходження атестації така особа отримує сертифікат встановленого Біржею зразку.

42. Підставою для припинення реєстрації брокера є:

заява члена біржі (асоційованого члена біржі) про припинення повноважень брокера;

ліквідація (припинення діяльності) члена біржі (асоційованого члена біржі);

рішення Біржі про припинення реєстрації брокера в разі порушення ним законодавства України, що регулює біржову торгівлю та/або Правил.

 

ГЛАВА 6. ЕТИКА ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ

43. Принципи відносин учасників біржової торгівлі.

43.1. Учасники біржової торгівлі зобов’язані суворо дотримуватись принципів: рівноправності учасників біржової торгівлі, коректності, поваги по відношенню один до одного, фінансової відповідальності, конфіденційності отриманої інформації.

43.2. Учасники біржової торгівлі не повинні брати участь у біржових угодах, що проводяться з використанням методів маніпуляції або шахрайських дій.

43.3. Учасники біржової торгівлі не повинні поширювати недостовірну інформацію про партії товарів, допущених до біржових торгів.

44. Члени біржі зобов’язані дотримуватися таких норм у відносинах зі своїми клієнтами:

надавати клієнтам точну, коректну і достатню інформацію про біржовий ринок, а також про укладені на Біржі в їх інтересах біржові угоди;

будь-яка рекомендація повинна супроводжуватися відповідним попередженням про всі можливі ризики, а прогнози повинні бути чітко позначені як прогнози;

доручення клієнтів виконувати належним чином;

будь-який конфлікт повинен бути вирішений з дотриманням принципу захисту інтересів клієнта.

45. Членам біржі забороняється:

розкривати або розголошувати доручення клієнта, укладати біржові угоди проти інтересів клієнта з використанням отриманої від нього інформації, що стала відомою внаслідок його роботи;

здійснювати фіктивні біржові операції або укладати  біржові угоди, які не передбачають юридичну зміну власника біржового товару;

укладати біржові угоди всупереч дорученням клієнтів;

робити спроби монополізувати ринок;

надавати неправдиву інформацію про ринок.

46. У ході голосових біржових торгів брокеру та/або іншій визначеній чинним законодавством особі забороняється:

входити і виходити з торгового залу без дозволу маклера;

користуватися без дозволу маклера засобами зв’язку, фото-, відео- та аудіоапаратурою;

створювати перешкоди для інших учасників біржових торгів;

здійснювати інші дії, що перешкоджають нормальному проведенню біржових торгів.

47. Члени біржі (асоційовані члени біржі) забезпечують відповідний рівень підготовки своїх брокерів і несуть повну відповідальність за їх поведінку і діяльність на Біржі.

 

ГЛАВА 7. БІРЖОВА КОМІСІЯ

48. Біржова комісія створюється Біржею для аналізу та узагальнення практики біржової торгівлі, визначення біржових цін, вироблення пропозицій щодо вдосконалення методів і форм біржової торгівлі, а також з іншою метою, що визначена дирекцією Біржі.

49. Біржова комісія є консультативним органом Біржі і діє відповідно до положення, затвердженого дирекцією Біржі.

50. До складу Біржової комісії можуть входити керівники і фахівці Біржі, представники членів Біржі, представники основних виробників і споживачів біржових товарів, а також органів державного управління та інших організацій (за їх згодою).

Біржею не здійснюється будь-яка компенсація майнових чи інших видів витрат членам біржової комісії у зв’язку з виконанням ними своїх обов’язків.

51. Керівник біржової комісії призначається дирекцією Біржі.

52. Діяльність біржової комісії здійснюється через збори його членів.

53. Рекомендації та рішення біржової комісії у встановленому Біржею порядку доводяться до відома дирекції Біржі.

 

ГЛАВА 8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
ПО БІРЖОВИХ УГОДАХ

54. Для цілей безумовного і своєчасного виконання зобов’язань за біржовими угодами учасники біржової торгівлі у встановлених законодавством та Біржею випадках зобов’язані надати необхідне забезпечення.

55. Вимоги до забезпечення встановлюється Біржею і повинні відповідати умовам достатності та надійності.

56. Забезпечення виконання зобов’язань за біржовими угодами у грошовій формі може здійснюватися учасниками біржової торгівлі коштами та гарантією банку. Порядок розрахунку, внесення та повернення грошового забезпечення, виконання зобов’язань визначається Біржею з урахуванням положень чинного законодавства.

57. Біржа має право встановлювати інші види забезпечення, що не суперечать законодавству.

 

ГЛАВА 9. ПОРЯДОК ПОДАННЯ, КОРИГУВАННЯ І
ВІДКЛИКАННЯ ЗАЯВОК

58. Заявки на продаж або купівлю біржового товару подаються брокерами за формою, у порядку та в строки, встановлені Біржею.

59. Заявки на купівлю та продаж біржового товару при здійсненні операцій із забезпеченням подаються виключно в межах наданого учасником біржової торгівлі забезпечення.

60. Підставами для відмови у прийнятті заявки члена біржі (асоційованого члена біржі) є:

порушення встановлених строків подачі заявки;

недотримання форми заявки;

відсутність забезпечення виконання зобов’язань (у випадку його встановлення);

припинення акредитації або повноважень брокера, який подав заявку;

встановлення факту невиконання зобов’язань за укладеними раніше біржовими угодами (договорами (контрактами)) або факту несплати штрафу за порушення Правил, у тому числі його клієнтом;

несплата вступних та/або інших внесків;

позбавлення права участі в біржових торгах на певний строк;

позбавлення клієнта права участі в біржових торгах на певний строк;

ненадання в порядку і строки встановлені Біржею документів, що підтверджують виконання зобов’язань за біржовими угодами (договорами (контрактами));

встановлення інших фактів порушень Правил або договору про акредитацію, у тому числі його клієнтом.

61. У разі відмови в прийнятті заявки Біржа до початку торгів інформує про це члена біржі.

62. Подача учасниками біржових торгів заявки на продаж та/або заявки на купівлю біржового товару означає їх беззастережну згоду укласти біржову угоду на умовах, зазначених в даних заявках.

63. Прийняті заявки на продаж і купівлю біржового товару підлягають реєстрації на Біржі.

64. Брокер має право, в межах наданих йому повноважень, до початку торгової сесії змінити умови заявки або відкликати її у строки та порядку, встановлені Біржею.

 

ГЛАВА 10. ДОПУСК ТОВАРУ ДО БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ

65. До біржової торгівлі допускаються будь-які товари (групи товарів, майнові права) не вилучені з обороту і необмежені в обороті на Біржі.

66. Перелік товарів (груп товарів, майнових прав) допущених до біржової торгівлі, визначається Біржею відповідно до актів законодавства України і розміщується на офіційному сайті Біржі.

67. Найменування товарів (груп товарів, майнових прав) повинні відповідати затвердженим Біржею назвам товарних позицій.

68. Товари, що виставляються на біржові торги, повинні відповідати встановленим стандартам та іншим нормативним правовим актам у галузі технічного нормування і стандартизації.

69. Для допуску товару (групи товару, майнових прав) до торгів обов’язковим є:

для товару, що є в наявності – документи, що підтверджують фактичний обсяг, якість та місце знаходження товару;

для товару, який з’явиться в майбутньому – документи, що підтверджують можливість виробництва зазначеного в заявці обсягу біржового товару відповідної якості, а також можливості його поставки в певне місце і в певний термін.

Біржа може вимагати також документ, виданий акредитованим складом (складський документ) про обсяг і місце знаходження біржового товару, а також інші документи.

 

ГЛАВА 11. ФОРМИ І ВИДИ БІРЖОВИХ ТОРГІВ

70. Біржові торги проводяться у формі голосових або електронних торгів.

Для організації біржових торгів (у тому числі аукціонів) щодо окремо визначеного товару або порядку їх проведення, Біржа може створювати секції із відповідними правилами торгівлі на них, що закріплюються в окремих регламентах.

(Пункт 70 у редакції, згідно наказу Аграрного фонду від 18.12.2012 № 166)

71. Голосовими біржовими торгами є торги, які веде маклер в торговому залі Біржі чи іншому спеціально обладнаному приміщенні за участю учасників біржових торгів.

72. Електронними біржовими торгами є торги, які проводяться з віддаленим доступом учасників біржової торгівлі в Торгову систему за допомогою спеціальних програмних засобів.

73. В ході однієї торгової сесії можуть поєднуватися різні види біржових торгів.

74. Особливості проведення голосових та електронних торгів встановлюються Біржею.

 

ГЛАВА 12. ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСОВИХ БІРЖОВИХ ТОРГІВ

75. Порядок проведення голосових біржових торгів визначається Біржею з урахуванням принципів рівноправності учасників біржових торгів, застосування вільних (ринкових) цін, публічного проведення торгів.

76. До початку торгової сесії Біржа:

складає реєстри заявок;

реєструє брокерів, які бажають прийняти участь у біржових торгах;

видає брокерам реєстраційні картки;

інформує брокерів про сформовані реєстри заявок;

встановлює і доводить до учасників біржових торгів ціни відкриття та крок ціни.

77. Брокер, заявка якого на купівлю або продаж біржового товару включена до реєстру заявок, зобов’язаний бути присутнім на біржових торгах. Відсутність брокера на біржових торгах без попереднього повідомлення Біржі є порушенням Правил.

Інші особи в торговий зал допускаються тільки з дозволу уповноваженої особи Біржі.

78. Аграрний фонд, який має повноваження здійснювати фінансові та товарні інтервенції на організованому аграрному ринку, через свого уповноваженого представника, має право оперативного втручання у хід ведення торгів, якщо ціни біржових угод протягом дня різко підвищуються або знижуються відносно встановлених мінімальних та максимальних інтервенційних цін, а також має місце невірна інформація, яка негативно впливає на результати торгів.

79. Повноваження з ведення біржових торгів та контролю за належним виконанням Правил в ході біржових торгів покладаються на Маклера. Маклер може мати помічників. Маклер та помічники маклера є штатними працівниками Біржі.

80. Маклер управляє ходом біржових торгів та здійснює оперативну взаємодію з брокерами відповідно до Правил.

81. Маклер має право:

робити офіційні оголошення та повідомлення з питань, пов’язаних з порядком проведення біржових торгів;

вимагати неухильного виконання учасниками біржових торгів Правил, інших вимог, встановлених Біржею;

припиняти участь у біржових торгах учасника біржових торгів, який допустив порушення Правил;

продовжити час закінчення торгової сесії;

відмовляти в реєстрації (фіксації факту вчинення) біржових угод у разі встановлення фактів їх некоректності чи невідповідності законодавству України;

за погодженням з дирекцією Біржі, в разі виникнення надзвичайної ситуації, призупинити або затримати біржові торги на термін до 60 хвилин.

82. Маклер зобов’язаний:

керувати процесом проведення біржових торгів відповідно до Правил;

здійснювати контроль за відповідністю укладених брокером біржових угод;

вживати заходів, з метою запобігання настання обставин, що можуть перешкоджати нормальному ходу біржових торгів;

доводити до відома брокерів розпорядження Біржі та іншу інформацію, пов’язану з порядком проведення біржових торгів;

підписувати відповідні документи, що стосуються біржових торгів.

83. Маклер несе відповідальність:

за забезпечення порядку і дисципліни під час проведення біржових торгів;

за дотримання учасниками біржових торгів Правил.

84. При виникненні форс-мажорних обставин Біржа має право призупинити біржові торги, з метою недопущення порушень Правил і виникнення спірних ситуацій.

Форс-мажорними (обставинами непереборної сили) можуть бути визнані обставини, що перешкоджають проведенню біржових торгів, зокрема, пожежі, аварії, стихійні лиха, несправність і (або) відмова обладнання, помилки програмного забезпечення, несправності систем зв’язку, енергопостачання та інших систем життєзабезпечення, а також знаходяться поза контролем Біржі та пов’язані з настанням інших обставин, у тому числі різка зміна цін на біржові товари.

 

ГЛАВА 13. ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ БІРЖОВИХ ТОРГІВ

85. Порядок проведення електронних біржових торгів з віддаленим доступом в Торговій системі за допомогою спеціальних програмних засобів визначається Біржею з урахуванням принципів рівноправності учасників біржових торгів та застосування вільних (ринкових) цін.

86. При проведенні біржових торгів в електронній формі учасники біржових торгів зобов’язані пройти реєстрацію (ідентифікацію) в Торговій системі. Для цього кожен учасник біржових торгів вводить індивідуальні параметри доступу через автоматизоване робоче місце.

87. В ході торгової сесії учасники торгів мають можливість самостійно коригувати умови своїх заявок, якщо інше не встановлено Біржею.

88. Період торгів включає в себе процес укладення учасниками біржових торгів угод купівлі-продажу біржового товару.

89. При виникненні форс-мажорних обставин Біржа має право призупинити біржові торги, з метою недопущення порушень Правил і виникнення спірних ситуацій.

Форс-мажорними можуть бути визнані обставини, що перешкоджають проведенню біржових торгів, в тому числі обставини непереборної сили: пожежі, аварії, стихійні лиха, несправність і (або) відмова обладнання, помилки програмного забезпечення, несправності систем зв’язку, енергопостачання та інших систем життєзабезпечення, а також знаходяться поза контролем Біржі та пов’язані з настанням інших обставин, у тому числі різка зміна цін на біржові товари.

 

14. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ І РЕЄСТРАЦІЇ БІРЖОВИХ УГОД

90. Біржа окремо встановлює порядок оформлення і реєстрації біржових угод відповідно до виду та форми біржових торгів.

91. Біржова угода реєструється на Біржі.

92. Учасники біржових торгів, які уклали біржову угоду за результатами голосових торгів, зобов’язані оформити п’ять екземплярів біржового договору (контракту), за встановленою Біржею формою, якщо інше не встановлено Регламентом біржових торгів, і зареєструвати їх на Біржі.

93. Біржовий договір (контракт), додаткова угода, угода про розірвання біржового договору (контракту) або біржової угоди вважаються укладеними з моменту їх реєстрації на Біржі.

94. Відмова або ухилення від підписання біржового договору (контракту) не є підставами для визнання біржової угоди недійсною. Зазначені дії є порушенням Правил і тягнуть застосування до порушника відповідних санкцій.

95. Біржовий договір (контракт) повинен бути підписаний і поданий на реєстрацію Біржі в порядку та строки, визначені Регламентом.

96. Одностороння відмова від виконання зобов’язань за біржовою угодою (біржовим договором ((контрактом)) не допускається, якщо інше не встановлено законодавством України.

97. Зміна умов біржової угоди (за винятком найменування, кількості і ціни, якщо інше не встановлено рішеннями Біржі) або її розірвання здійснюється за згодою сторін або за рішенням суду.

98. За реєстрацію біржової угоди Біржа встановлює та стягує реєстраційний збір, розмір якого визначено дирекцією Біржі. Сплата реєстраційного збору за біржовою угодою здійснюється кожною стороною такого договору у розмірі 50 відсотків від суми реєстраційного збору, за винятком випадків, визначених Правилами.

У випадку, якщо здійснюється  товарна або фінансова інтервенція та/або стороною біржового договору виступає Аграрний фонд чи інші державні органи, установи та підприємства, сплата  реєстраційного збору покладається на іншу сторону біржової угоди у повному обсязі.

99. Підписані сторонами біржового договору (контракту) додаткові угоди, угоди про розірвання біржового договору (контракту) повинні бути подані учасниками біржової торгівлі для реєстрації на Біржу у встановленому порядку. Неподання зазначених документів є порушенням Правил.

 

ГЛАВА 15. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

100. Розрахунки між учасниками біржової торгівлі проводяться відповідно до Правил клірингу та інших нормативно-правових актів Біржі.

101. У випадку невиконання угоди до винної сторони можуть застосовуватися штрафні санкції, встановлені дирекцією Біржі.

102. Відмова від підписання або розірвання біржової угоди не звільнює сторони від сплати реєстраційного збору, штрафних санкцій та інших платежів, крім окремих випадків за рішенням дирекції Біржі.

 

ГЛАВА 16. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ БІРЖОВИХ УГОД

103. Біржа зобов’язана здійснювати контроль за виконанням зареєстрованих біржових угод, укладених з наданням забезпечення.

Біржа має право здійснювати контроль за виконанням зареєстрованих біржових угод, не зазначених у частині першій цього пункту.

 

ГЛАВА 17. ЦІНОУТВОРЕННЯ І КОТИРУВАННЯ

104. Ціноутворення.

104.1. Продаж біржового товару на Біржі проводиться за вільною ціною, що встановлюється за згодою сторін біржової угоди, якщо інше не встановлено законодавством.

104.2. Рівень цін на Біржі визначається співвідношенням попиту та пропозиції на біржові товари на момент проведення біржових торгів.

104.3. Біржа вживає заходів щодо недопущення штучного завищення або заниження цін на біржові товари під час біржових торгів та запобігання маніпулюванням цінами.

До маніпулювання цінами можуть бути віднесені дії учасників біржової торгівлі, спрямовані на штучну зміну біржової ціни товару з метою отримання прибутку від операції з цим біржовим товаром або отримання іншої вигоди шляхом:

змови декількох учасників біржової торгівлі про купівлю-продаж біржових товарів на Біржі за цінами, істотно відмінними від ринкових;

укладення біржових угод, в результаті яких не змінюється власник біржового товару;

формування сприятливої для себе ринкової кон’юнктури, здійснення інформаційного тиску на ринок, в тому числі поширення неправдивої інформації про стан і перспективи розвитку різних сегментів ринку товарів і його учасників, демонстрація фіктивної цінової тенденції або помилкового враження ліквідності.

105. Котирування цін

105.1. Котирування цін на Біржі здійснюється з метою формування достовірної інформації про ціни на біржові товари, що реалізуються на Біржі з урахуванням ситуації, кон’юнктури ринку.

105.2. Котирування цін на біржові товари здійснюється Біржею згідно затвердженої нею методики окремо по кожному виду біржового товару (групі товарів) в залежності від умов виконання біржових угод.

На Біржі котируються ціни тільки на найважливіші товари, що постійно виставляються на біржові торги.

При котируванні цін Біржа має право не враховувати окремі значення цін продавців, покупців і біржових угод, укладених під впливом випадкових ціноутворюючих факторів, у тому числі які є наслідком маніпулювання цінами, і не відображають реальну кон’юнктуру ринку.

105.3. Ціни котирування носять довідковий характер і є орієнтовними для учасників біржової торгівлі та інших зацікавлених осіб, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

Котирування офіційне проводиться на підставі аналізу цін біржових договорів (контрактів) на визначені Біржею групи сільськогосподарської продукції стандартної якості з єдиним базисом поставки після кожної біржової сесії. Процес визначення офіційної котирувальної ціни передбачає об`єктивну оцінку коливань цін протягом біржового дня.

105.4. За запитом зацікавлених осіб Біржа має право надавати інформацію про біржові котирування і кон’юнктурі товарного ринку в порядку, визначеному Біржею.

105.5. Визначення ціни рівноваги (фіксингу) на Біржі здійснюється з урахуванням територіального розташування місця поставки.

 

ГЛАВА 18. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЗА БІРЖОВИМИ УГОДАМИ

106. Спори по біржових угодах розглядаються Арбітражною комісією або судом відповідно до згоди сторін біржової угоди, якщо відповідно до законодавства сторони не визначили інший порядок вирішення спорів.

107. Порядок розгляду спорів Арбітражною комісією визначається Біржею.

108. Оскарження рішення Арбітражної комісії здійснюється в порядку і на підставах, передбачених законодавством України.

 

ГЛАВА 19. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІРЖІ ТА УЧАСНИКІВ
БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ

109. Біржа та учасники біржової торгівлі несуть відповідальність за порушення законодавства України, Правил та інших нормативних актів Біржі, що регулюють біржову торгівлю.

110. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за біржовими угодами (договорами (контрактами)), зареєстрованих на Біржі, учасники біржової торгівлі несуть відповідальність відповідно до законодавства України і Правил.

 

ГЛАВА 20. САНКЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ
ТА ПОРЯДОК ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

111. Відповідно до умов договору про акредитацію за порушення Правил до учасника біржової торгівлі Біржею можуть застосовуватися такі санкції:

штраф;

позбавлення права брати участь у біржових торгах протягом певного періоду часу;

припинення членства на Біржі.

112. Порядок і умови застосування санкцій.

Порушення учасником біржової торгівлі Правил фіксується актом, який складається уповноваженим працівником Біржі. В акті зазначаються дата вчинення, суть порушення Правил та інші відомості, необхідні для фіксації факту порушення.

На підставі акту і заперечень учасника біржової торгівлі (за умови їх надходження у встановлений термін) дирекцією Біржі або іншим уповноваженим органом у встановленому порядку приймається відповідне рішення.

У разі прийняття рішення про застосування до учасника біржової торгівлі санкції у вигляді штрафу він повинен бути перерахований учасником біржової торгівлі на рахунок Біржі протягом 3 банківських днів з дня отримання відповідного рішення.

У разі невиконання учасником біржової торгівлі у встановлений строк обов’язку по сплаті штрафу Біржа має право відмовити в прийнятті його заявок, а також заявок, що подаються іншою особою в його інтересах, і не допустити такого учасника біржової торгівлі або іншу особу яка діє в його інтересах до участі в біржових торгах до дня, наступного за датою надходження відповідних коштів.

У разі прийняття рішення про застосування до учасника біржової торгівлі санкції у вигляді позбавлення права участі в біржових торгах на певний строк Біржа на цей термін відмовляє у прийнятті заявок на продаж (купівлю) біржового товару, що подаються даними членом біржі, а також заявок, що подані ним в інтересах клієнтів.

113. Санкції, що застосовуються Біржею до учасників біржової торгівлі.

113.1. За невідповідність умов поданої членом біржі заявки дорученням його клієнта Біржа має право накласти на члена біржі штраф у розмірі від трьох до десяти базових величин або позбавити його права участі в біржових торгах на термін до трьох місяців.

113.2. За порушення термінів зняття (відкликання) з біржових торгів заявок на продаж (купівлю) товару чи їх коригування Біржа має право накласти на члена біржі штраф у розмірі від однієї до п’яти базових величин або позбавити його права участі в біржових торгах на термін до трьох місяців.

113.3. За непідписання біржового договору (контракту) та/або інших документів і форм, встановлених нормативними актами Біржі, на члена біржі накладається штраф у розмірі від десяти до п’ятдесяти базових величин або його може бути позбавлено права участі в біржових торгах на строк до шести місяців.

113.4. За порушення терміну подання для реєстрації додаткової угоди до біржового договору (контракту), угоди про розірвання біржового договору (контракту; біржової угоди) Біржа має право накласти на члена біржі штраф у розмірі від трьох до п’яти базових величин або позбавити його права участі в біржових торгах на термін до трьох місяців.

113.5. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за біржовою угодою (біржовим договором (контрактом)) Біржа має право позбавити учасника біржової торгівлі, який вчинив таку операцію і є стороною за біржовим договором (контрактом), права участі в біржових торгах (особистої або участі третьої особи в його інтересах) на строк до трьох місяців.

За незабезпечення (неналежне забезпечення) членом біржі, який не є стороною по біржовому договору (контракту), виконання його клієнтом зобов’язань за біржовою угодою (біржовим договором (контрактом)), Біржа має право накласти на члена біржі, який вчинив таку угоду (договір (контракт)), штраф у розмірі від п’яти до двадцяти базових величин або позбавити його права участі в біржових торгах на термін до трьох місяців.

113.6. За подання Біржі недостовірних відомостей про товар, що виставляється на біржові торги, про виконання зобов’язань за укладеними біржовими угодами (договорами (контрактами)), а також інших недостовірних відомостей Біржа має право накласти на учасника біржової торгівлі штраф в розмірі від однієї до десяти базових величин або позбавити його права участі в біржових торгах на термін до трьох місяців.

113.7. За порушення Правил, не передбачене підпунктами 113.1. – 113.6., Біржа має право накласти на учасника біржових торгів штраф у розмірі від однієї до п’яти базових величин або позбавити його права участі в біржових торгах на термін до двох місяців.

113.8. За порушення Правил, передбачених підпунктами 113.1. – 113.7., вчинені членом біржі повторно протягом одного року після застосування санкцій за такі ж порушення, Біржа має право замість передбачених зазначеними підпунктами санкцій застосувати до нього санкцію у вигляді припинення членства на Біржі.

114. Базовою величиною штрафної санкції є сума коштів, встановлена окремим наказом директора Біржі.

115. Застосування штрафних санкцій не звільняє учасника біржової торгівлі від виконання своїх зобов’язань за біржовим договором (контрактом) та іншими договорами, передбаченими цими Правилами, які укладені від його імені та/або в його інтересах.