ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Аграрної біржі 15.01.2016 № 02-ОД
із змінами згідно наказів 30.05.2016 № 10-ОД,
16.06.2016 № 12-ОД, 15.08.2016 № 15-ОД,
24.10.2016 № 18-ОД, 22.11.2016 № 20-ОД

 

 

ПРАВИЛА

 проведення електронних торгів з реалізації майна (активів)
неплатоспроможних банків на Аграрній біржі
(нова редакція)

 

  1. Загальні положення

1.1. У Правилах проведення електронних торгів з реалізації майна (активів) неплатоспроможних банків (далі ‒ Правила) терміни вживаються у таких значеннях:

банк ‒ банк, щодо якого Національний банк України прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних у порядку, передбаченому Законом України «Про банки і банківську діяльність»;

веб-сайт ‒ сторінки організатора торгів у мережі Інтернет (електронний ресурс, що є складовою частиною системи електронних торгів), на яких розміщуються організаційно-методичні матеріали, оголошення про електронні торги та результати їх проведення, здійснюється реєстрація учасників, подання заявок на участь в електронних торгах, забезпечується доступ спостерігачів і проводяться електронні торги. Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам мережі Інтернет;

гарантійний внесок ‒ грошові кошти, що вносяться потенційними учасниками торгів на розрахунковий рахунок організатора для участі у електронних торгах у розмірі 10% від стартової ціни продажу, якщо інше не передбачене оголошенням про проведення електронних торгів;

електронні торги (торги) ‒ продаж майна за принципом аукціону через веб-сайт, за яким його власником стає учасник, який під час торгів запропонував за нього найвищу ціну;

замовник – Фонд або уповноважена особа Фонду, якій відповідним рішенням виконавчої дирекції Фонду делеговано частину або всі повноваження Фонду як тимчасового адміністратора або ліквідатора неплатоспроможного банку;

крок електронних торгів  – фіксована організатором  надбавка, на яку під час торгів здійснюється підвищення/зниження стартової та кожної наступної ціни лота. Крок електронних торгів може становити від 1% до 5% від стартової ціни, якщо інше не передбачене оголошенням про проведення електронних торгів;

користувач – фізична чи юридична  особа, зареєстрована організатором;

лот – одиниця майна, що виставляється для продажу на електронних торгах;

майно банку (майно) ‒ будь-яке майно (матеріальні та нематеріальні активи) неплатоспроможного банку, у тому числі право вимоги за кредитними договорами, договорами забезпечення та майно, щодо обороту якого встановлено обмеження;

номер позиції  – ідентифікатор лота, який формується організатором та розміщується на веб-сайті;

організатор електронних торгів (організатор) – Аграрна біржа;

особистий кабінет – розділ веб-сайту, доступ до якого має користувач, що авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів доступу (логін та пароль), у якому розміщуються інформація про електронні торги та їх результати, а також здійснюється подання заявок;

паспорт відкритих торгів – сукупність інформації, яка містить відомості щодо організатора відкритих торгів, місцезнаходження та посилання в мережі Інтернет на веб-сайт організатора торгів, його номер телефону та час роботи, стартова ціна реалізації / вартість реалізації, номер лоту, умови електронних торгів, розмір реєстраційного та гарантійного внесків, склад лота, крок торгів, порядок підвищення / зниження ціни, кінцевий термін прийняття заяв про участь у електронних торгах, обмеження загальної кількості електронних торгів (на яких пропонується до продажу одні й ті самі об’єкти);

переможець торгів – учасник, від якого на момент завершення електронних торгів надійшла найвища цінова пропозиція;

потенційний покупець – фізична чи юридична особа, яка має намір придбати майно (актив) та може набути таке майно (актив) у власність чи на підставі іншого речового права;

публічний паспорт активу (майна) –  сукупність інформації щодо майна (активів), яка оприлюднюється з метою залучення якомога більшої кількості потенційних покупців з урахуванням вимог Законів України «Про банки і банківську діяльність» та «Про захист персональних даних»;   

реєстраційний внесок – грошові кошти, які сплачує користувач на поточний рахунок організатора за його реєстрацію учасником торгів по кожному окремому лоту. Реєстраційний внесок поверненню не підлягає;

спостерігач торгів – будь-який користувач мережі Інтернет, який безоплатно спостерігає за проведенням електронних торгів через веб-сайт, без можливості подавати свої цінові пропозиції;

стартова ціна лота – початкова ціна продажу лота, що виставляється на електронних торгах;

угода – правочин між замовником і організатором щодо реалізації майна, яке обліковується на балансі замовника, а також інших активів, право реалізації яких належить замовнику;

учасник торгів (учасник) – користувач, який виконав вимоги цих Правил та допущений організатором до участі в електронних торах;

Фонд ‒ Фонд гарантування вкладів фізичних осіб;

ціна продажу лота – фактична ціна реалізації лота на торгах.

Інші терміни у цих Правилах вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про банки та банківську діяльність», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Положенні щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженому рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 24.03.2016 № 388.

1.2. Організатор забезпечує постійний доступ до веб-сайту з метою отримання відомостей про хід електронних торгів.

1.3. Взаємодія замовника та організатора щодо реалізації майна (активів) шляхом проведення електронних торгів, у тому числі надсилання документів і повідомлень, передбачених цими Правилами, може здійснюватися в електронній формі.

1.4. Надсилання документів та повідомлень, передбачених цими Правилами, поштовими відправленнями, доставка особисто або кур’єрською службою дозволяється.

2. Оголошення інформації про проведення електронних торгів

2.1. Організатор, за сприяння замовника, забезпечує складання тексту оголошення про проведення електронних торгів. В одному оголошенні може міститися інформація про проведення декількох торгів та інформація про декілька лотів.

2.2. Оголошення повинно містити:

публічний паспорт активу;

паспорт відкритих торгів;

стартову ціну лоту;

кінцевий термін прийняття заявок на участь в електронних торгах;

місцезнаходження майна та порядок ознайомлення з ним;

дату і час проведення торгів;

адресу, номер телефону та час роботи організатора;

адресу веб-сайту;

умови проведення торгів.

2.3. Організатор забезпечує розміщення оголошення про проведення електронних торгів не пізніше двадцяти одного робочого дня до дати проведення електронних торгів, а у випадку проведення повторних електронних торгів – не пізніше десяти робочих днів, якщо інше не передбачено Фондом чи замовником. За домовленістю організатора і замовника витрати, пов’язані із підготовкою та проведенням електронних торгів, відшкодовуються організатору. Якщо в угоді не вказано порядок відшкодування організатору витрат, пов’язаних із підготовкою та проведенням електронних торгів, замовник обов’язково відшкодовує такі витрати.

3. Порядок реєстрації користувача на веб-сайті

3.1. З метою реєстрації користувачем особа надає організатору заяву встановленої форми, а також наступні документи:

3.1.1. Документи, що подаються юридичною особою-резидентом:

копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що містить актуальні відомості;

копія установчих документів;

копія документів що підтверджує статус платника ПДВ (якщо заявник зареєстрований платником ПДВ);

копія документа, що підтверджує призначення керівника та його повноваження (наказ, рішення);

копія паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру (реєстраційний номер облікової картки платника податків) керівника;

копія документа, що підтверджує повноваження (у разі подання документів іншою, ніж керівник, уповноваженою особою);

копія паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру (реєстраційний номер облікової картки платника податків) уповноваженої особи (у разі подання документів іншою, ніж керівник, уповноваженою особою).

3.1.2. Документи, що подаються юридичною особою-нерезидентом:

нотаріально засвідчена копія свідоцтва про реєстрацію іноземною юридичною особою постійного представництва, з правом провадження господарської діяльності на території України;

копія довіреність на уповноважену особу;

копія паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру уповноваженої особи;

витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення, легалізований у встановленому порядку;

засвідчені копії установчих документів, легалізовані та перекладені українською мовою.

3.1.3. Документи, що подаються фізичною особою-підприємцем:

копія паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру (реєстраційний номер облікової картки платника податків);

копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

копія документів що підтверджує статус платника ПДВ (якщо заявник зареєстрований платником ПДВ);

3.1.4. Документи, що подаються фізичною особою:

копія паспорта;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру (реєстраційний номер облікової картки платника податків).

3.2. Оригінал заяви про реєстрацію користувача та копії належним чином засвідчених та доданих до неї документів подаються організатору.

3.3. Організатор протягом 10 робочих днів перевіряє подану заяву та документи на предмет їх належного оформлення, а також відповідності вимогам цих Правил, та приймає рішення про реєстрацію користувача на веб-сайті і надання йому персональних параметрів доступу у вигляді логіну та пароля, або відмовляє у такій реєстрації, з повідомленням заявника про причини відповідного рішення.

З метою уточнення повноважень заявника чи його представників, а також положень окремих документів, що подані на реєстрацію – організатор має право витребувати додаткові документи та відомості.

3.4. Організатор відмовляє заявнику у реєстрації його користувачем та наданні персональних параметрів доступу, якщо:

заява про реєстрацію користувача або додані до неї документи не відповідають вимогам, що встановлені Правилами;

не подано, подано не всі документи або надано документи, що містять недостовірні відомості;

заяву про реєстрацію користувача або додані до неї документи посвідчені особою, яка не має відповідних повноважень.

3.5. Особа, яку зареєстровано користувачем, у разі змін у відомостях, що містяться у поданих ним документах, невідкладно подає такі документи з урахуванням змін.

3.6. Реєстрація особи користувачем засвідчує безумовну згоду особи на обробку її персональних даних, виконання цих Правил, а також підтвердження юридичної значимості своїх дій, вчинених на веб-сайті та їх наслідки.

3.7. Організатор забезпечує наявність у кожного зареєстрованого учасника особистого кабінету, доступ до якого здійснюється з використанням логіна та пароля.

4. Допуск користувачів до участі в електронних торгах

4.1. Для участі в електронних торгах користувач письмово подає організатору щодо кожного окремого лоту наступні документи:

заяву про участь в електронних торгах;

довідку довільної форми про наявність чи відсутність змін у документах, що були надані заявником під час його реєстрації на веб-сайті організатора. Якщо у таких документах відбулися зміни, користувач подає належним чином засвідчені копії відповідних (змінених) документів;

документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску;

документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску;

підписаний та скріплений печаткою (у разі її наявності) з боку користувача договір про умови участі в електронних торгах.

4.2. У разі проведення електронних торгів, предметом яких є право вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення або інше майно, щодо обороту якого встановлено обмеження, користувач, крім документів, визначених пунктом 4.1 цих Правил, зобов’язаний подати організатору копії документів, що підтверджують його право бути покупцем такого виду майна (активів).

4.3. Для підтвердження повноважень користувача або його представників, а також з метою встановлення можливості з боку користувача брати участь у відповідних торгах, на які ним подано заяву, організатор має право витребувати додаткові документи.

4.4. Одночасно із подачею організатору документів, визначених цим розділом, користувач зобов’язаний завантажити їх копії в особистий кабінет на веб-сайті та подати заяву про участь в електронних торгах через веб-сайт в електронному вигляді.

4.5. Заява про участь в електронних торгах може бути подана виключно в термін, передбачений в оголошені про їх проведення. Після завершення зазначеного терміну заяви організатором не приймаються.

4.6. Гарантійний та реєстраційний внески сплачується у строки, визначені в оголошення про проведення електронних торгів та вважаються сплаченими із моменту їх зарахування на рахунок організатора.

4.7. Організатор відмовляє користувачу у реєстрації його заяви та допуску до електронних торгів по відповідному лоту, якщо:

заява про участь в електронних торгах або додані до неї документи, що зазначені у цьому розділі, не відповідають вимогам, що встановлені Правилами та/або паспортом торгів;

не подано, подано не всі документи або надано документи, що містять недостовірні відомості;

на час завершення прийому заяв про участь в електронних торгах не підтверджено зарахування гарантійного та/або реєстраційного внеску;

заяву про участь у електронних торгах подано особою, яка не має права брати участь у торгах по відповідному лоту;

заяву про участь у електронних торгах та додані до неї документи підписано (посвідчено) особою, яка не має відповідних повноважень.

4.8. Прийом заявок на участь в електронних торгах починається з моменту розміщення оголошення про їх проведення. Організатор забезпечує допуск до електронних торгів усіх осіб, які виконали вимоги щодо реєстрації та подачі заявки на участь в електронних торгах, а також стосовно яких надійшло підтвердження щодо сплати ними на рахунок організатора сум гарантійного та реєстраційного  внесків.

4.9. Ознайомлення із майном, що є предметом лоту, здійснюється в порядку вказаному в оголошенні про проведення електронних торгів.

5. Проведення електронних торгів

5.1. Реалізація майна здійснюється шляхом проведення організатором електронних торгів.

5.2.  Електронні торги розпочинаються в робочий день, визначений в оголошенні про їх проведення. Електронні торги проводяться щодо кожного лоту окремо протягом одного робочого дня з 09:00 до 10:00 години, крім випадків, передбачених цими Правилами, або якщо інше не зазначено в оголошенні.

5.3. Якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до завершення строку, визначеного в пункті 5.2 цих Правил, електронні торги автоматично продовжуються на 5 хвилин від часу подачі останньої цінової пропозиції. Загальна тривалість такого продовження не може тривати довше 24:00 години того ж робочого дня.

5.4. Цінова пропозиція подається через веб-сайт з кроком підвищення/зниження ставки. Моментом подачі цінової пропозиції вважається зафіксований веб-сайтом час отримання цінової пропозиції учасника.

5.6.  Електронні торги не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку електронних торгів щодо кожного окремого лоту, або якщо на участь у електронних торгах було зареєстровано лише одного потенційного покупця.

5.7. Якщо на торги зареєструвалося більше одного учасника, торги розпочалися, проте у їх процесі не відбулося підвищення стартової ціни, у результаті чого настали наслідки, визначені пунктом 5.6 цих Правил, відповідні учасники несуть відповідальність за зрив торгів, наслідком якої є накладення організатором на таких осіб стягнення у вигляді штрафу, шляхом неповернення внесених ними гарантійних внесків та зарахування відповідних коштів у власний дохід.

6. Оформлення результатів електронних торгів

6.1. Після закінчення електронних торгів на веб-сайті відображаються відомості про їх завершення. Веб-сайт автоматично формує публічний протокол електронних торгів по кожному лоту у день їх проведення або не пізніше наступного робочого дня,  до якого  обов’язково вноситься така інформація:

номер лоту;

назва та опис лоту;

умови проведення електронних торгів;

кількість учасників електронних торгів;

стартова ціна продажу;

хід проведення електронних торгів;

унікальний номер переможця та його цінова пропозиція;

сума коштів, сплачена переможцем торгів та кошти, які підлягають сплаті, в тому числі вказується розмір винагороди організатора.

До протоколу торгів можуть бути внесені й інші відомості.

6.2. Веб-сайт  не пізніше наступного робочого дня розміщує в особистому кабінеті переможця персональний протокол, який містить інформацію, визначену пунктом 6.1 Правил, а також відомості про переможця.

6.3. Протокол про результати проведення електронних торгів із визначенням переможця є підставою для укладення договору купівлі-продажу майна між замовником та учасником торгів (переможцем).

6.4. По електронним торгам, що не відбулися, формується відповідний протокол, який надається замовнику.

6.5. Переможець торгів, якщо інше не узгоджено між замовником та організатором, зобов’язаний:

протягом трьох банківських днів із дати наступної після закінчення електронних торгів – підписати персональний протокол у 3-х примірниках та надати їх організатору;

протягом семи банківських днів із дати наступної після підписання персонального протоколу – підписати договір купівлі-продажу майна (активів) із замовником та перерахувати кошти за придбане майно (активи) на банківський рахунок замовника, вказаний у протоколі.

6.6. Підписаний переможцем оригінал персонального протоколу надсилається замовнику не пізніше наступного робочого дня після його отримання організатором.

6.7. Замовник надає організатору інформацію про виконання, відмову від виконання чи невиконання переможцем дій, вказаних у п. 6.5 цих Правил.

6.8. Винагорода організатора за проведення електронних торгів сплачується переможцем торгів та вираховується з гарантійного внеску переможця торгів.

Винагорода організатора не зараховується в рахунок суми, яку переможець торгів має сплатити замовнику. При цьому, зобов’язання переможця торгів щодо оплати придбаного майна (активів) перед замовником збільшується на суму винагороди організатора. Залишок гарантійного внеску перераховується організатором на рахунок замовника.

6.9. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам торгів, що не перемогли в електронних торгах, здійснюється  організатором протягом  3 (трьох) банківських днів з дати отримання від них відповідної заяви, якщо інше не визначено організатором або замовником.

6.10. У разі відмови переможця від вчинення дій вказаних у п. 6.5 цих Правил, або вчинення їх із порушенням зазначених строків – гарантійний внесок йому не повертається і залишається у розпорядженні організатора у якості штрафних санкцій, якщо інше не узгоджено між замовником та організатором. У свою чергу, наступний учасник, що запропонував найвищу ціну (у тому числі, якщо така ціна відповідає стартовій), та за наявності неповернутого йому гарантійного внеску, оголошується переможцем торгів. У разі відсутності або відмови таких учасників, електронні торги оголошуються такими, що не відбулися.

У разі невиконання учасником, що визнаний переможцем, дій, вказаних у п. 6.5 цих Правил, у подальшому організатор має право не допускати такого учасника до участі в наступних торгах.

6.11. Облік та зберігання всіх оригіналів протоколів здійснюється спільно організатором (другі примірники) та замовником (перші примірники).

7. Застереження

7.1. Надаючи документи на реєстрацію – заявник, а також заяву про участь в електронних торгах – користувач, гарантують, що під час використання засобів веб-сайту та вчинення з його допомогою дій, вони здійснюють роботу через власні персональні комп’ютери з використанням ліцензійного програмного забезпечення, якщо таке вимагається згідно законодавства про авторське та суміжні права.

7.2. Доступ до веб-сайта повинен організовуватися учасником через відкриті канали доступу в мережі Інтернет без використання анонімних засобів: анонімних мереж, мережі та браузера Tor, I2P, Obfsproxy та їм подібних анонімайзерів, плагінів до браузерів з функціями анонімного доступу, плагінів з блокуванням трафіку чи частин трафіку, блоків, cookies, аплетів, потоків та інше, використання приватного перегляду сторінок в браузері при відкритті сайту торгової системи, анонімних proxy-серверів, VPN-каналів, VPN-шлюзів та VPN-тунелів, скриття IP-адресів, використовувати при доступі до веб-сайту сайти безпечного інтернет-серфінгу та інших засобів анонімного доступу.

7.3. Учасник торгів повинен вживати заходів щодо запобігання обставин, які можуть перешкоджати функціонуванню веб-сайту, зокрема забезпечити надійний антивірусний захист автоматизованого робочого місця учасника та унеможливити вірусні атаки на веб-сайт організатора зі свого робочого місця, унеможливити втручання в роботу системи сторонніх осіб з робочого місця учасника, негайно повідомляти організатора про виникнення обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню веб-сайту організатора.

7.4. Організатор має право призупинити технічний доступ учасника торгів до веб-сайту або обмежити (повністю або частково) повноваження користувача з доступу до веб-сайту у випадку порушення учасником торгів цих Правил, у разі виявлення спроб несанкціонованого доступу з боку учасника торгів до веб-сайту, а також при виникненні інших обставин, що перешкоджають функціонуванню веб-сайту. Технічний доступ учасника торгів до веб-сайту може бути відновлено тільки після врегулювання ситуації, що склалася.

7.5. Порушення цих Правил позбавляє користувача права апелювати щодо виявлених з його боку під час електронних торгів технічних збоїв та затримок роботи веб-сайту.

7.6. Організатор не несе відповідальності за будь-які затримки або перебої з виконання своїх зобов’язань, що є наслідком обставин непереборної сили, відомих як форс-мажор загальнодержавного, регіонального, місцевого або об’єктного рівнів, техногенного, природного, військового чи соціально-політичного характеру, змін чинного законодавства, дій або бездіяльності державних органів, що перешкоджають виконанню зобов’язань або роблять неможливим виконання своїх зобов’язань.

7.7. Організатор не несе будь-якої відповідальності при втратах, які виникли в учасника торгів через розрив зв’язку між комп’ютером учасника та сервером організатора.

Учасник торгів приймає на себе всі ризики, пов’язані з недостатньою надійністю доступу по каналах зв’язку Інтернет (розрив зв’язку) і негарантованою пропускною здатністю каналів зв’язку Інтернет (затримки в передачі даних).

7.8. Організатор не несе відповідальності за будь-які затримки або перебої з виконання своїх зобов’язань за цими Правилами, що є наслідком наступних обставин: технічних збоїв, що виникли внаслідок несправностей і відмов обладнання, збоїв і помилок програмного забезпечення, збоїв, несправностей і відказів систем зв’язку, енергопостачання, кондиціювання та інших систем життєзабезпечення з боку учасника торгів.