26.09.2011

РКЦ

Розрахунково – кліринговий центр Аграрної біржі


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає порядок  створення, діяльності та ліквідації  «Розрахунково- клірингового центру Аграрної біржі» (далі – РКЦ).

1.2. РКЦ є відокремленим структурним підрозділом Аграрної біржі, нею створюється та їй підпорядковується.

1.3. РКЦ Аграрної біржі створено відповідно до Статуту Аграрної біржі, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2005 року № 1285. Код ЄДРПОУ 33947314.

1.4. Місцезнаходження Аграрної біржі: Україна, 04073, м. Київ, вул. Копилівська 67, кор.5.

1.5. РКЦ здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Положення.

1.6. РКЦ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України „Про державну підтримку сільського господарства України”, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”,  “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”, інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів, наказами Міністерства аграрної політики, локальними  нормативними актами Аграрної біржі та цим Положенням.

1.7. РКЦ має повне найменування: Розрахунково- кліринговий центр Аграрної біржі.

1.8. РКЦ має скорочене найменування: РКЦ АБ.

1.9. Місцезнаходження РКЦ: 04073, м. Київ,вул. Копилівська 67, кор.5.

1.10. РКЦ  створюється без обмеження строку його діяльності.

 2.ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС РКЦ

2.1. РКЦ є відокремленим структурним підрозділом Аграрної біржі та здійснює свою діяльність від імені Аграрної біржі і в межах повноважень, встановлених цим Положенням.

2.2. РКЦ має окремий баланс, рахунки, печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням.

2,3 РКЦ безпосередньо підпорядковане директору Аграрної біржі, діє від імені Аграрної біржі та за довіреністю директора Аграрної біржі.

2.4. Відомості про РКЦ включаються до єдиного державного реєстру.

3.      МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ РКЦ

3.1. РКЦ створюється з метою забезпечення  розрахунків з наданих Аграрною біржею послуг суб’єктам господарювання з укладення біржових контрактів та біржових контрактів  – товарних деривативів, базовим активом яких є сільськогосподарська продукція, іпотечні сертифікати та іпотечні закладні.

3.2. Предметом діяльності РКЦ є:

3.2.1. проведення розрахунків за результатами біржових торгів  біржовими контрактами –  товарними  деривативами та поточними торгами (аукціонами) спотовими та форвардними контрактами;

3.2.2. надання фінансових послуг по здійсненню  розрахунків за біржовими контрактами –  товарним  деривативами, а також спотовими та форвардними контрактами;

3.2.3 отримання на договірних умовах коштів  Кліентів, як у готівковій так і в безготівковій формі, та зарахування їх на розрахункові рахунки;

3.2.4. виконання функцій поруки щодо забезпечення виконання Кліентами зобов’язань перед третіми особами;

3.2.5.  оплата, в межах залучених по кожному контракту коштів Кліентів та за дорученням Кліентів, вартості біржових контрактів –  товарних  деривативів, спотових та форвардних контрактів;

3.2.6. формування за кошти,  боргові зобов’язання (векселі, товарні закладні, тощо)  Кліентів фонду гарантування виконання ними біржових контрактів –  товарних  деривативів, спотових та форвардних контрактів;

3.2.7.  здійснення розрахунків по претензіям Кліентів, з рахунків фонду гарантування виконання вартості біржових контрактів –  товарних  деривативів, спотових та форвардних контрактів,  в межах зобов’язань Кліентів по кожному контракту;

3.2.8. здійснення клірингу коштами,    борговими зобов’язаннями (векселями)  по заключеним Кліентами  біржовим контрактам –  товарним  деривативам, спотовим та форвардним контрактам;

3.2.9. участь у платіжних системах.

3.3. РКЦ набуває статусу фінансової установи після внесення Держфінпослуг запису про неї до Державного реєстру фінансових установ.

3.4. У випадках, передбачених законодавством, РКЦ має право на здійснення діяльності з надання фінансових послуг лише після отримання в Держфінпослуг відповідних ліцензій.

3.5. Відповідно до мети і предмету діяльності, визначених цим Положенням, РКЦ, за дорученням директора Аграрної біржі, здійснює виключно ці види діяльності.

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ РКЦ

4.1.         РКЦ має право:

–   користування та оперативного управління майном, переданим йому Аграрною біржею для здійснення ним діяльності;

–   розпоряджатися майном у порядку і межах, визначених цим Положенням та наказами директора Аграрної біржі;

–   від імені Аграрної біржі вступати у правовідносини, набувати майнових і немайнових прав та нести обов’язки в порядку, передбаченому цим Положенням та чинним законодавством України;

–   видавати накази та інші розпорядчі документи з питань діяльності РКЦ, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Положенню.

4.2. РКЦ зобов’язане:

–   дотримуватись вимог чинного законодавства України та умов цього Положення;

–   звітувати і надавати всю необхідну інформацію Аграрній біржі у порядку, обсягах і строки, що встановлюються  директором Аграрної біржі;

–   здійснювати контроль за належним виконанням контрагентами діючих правочинів;

–   здійснювати необхідні заходи по забезпеченню своєчасності і повноти проведення розрахунків по цим правочинам;

–   проводити збір оперативної інформації і документації про хід виконання правочинів;

–   забезпечувати створення умов для захисту майнових і немайнових інтересів Аграрної біржі, у тому числі для відвернення розголошення конфіденційної інформації про діяльність Аграрної біржі та РКЦ;

–   виконувати інші обов’язки, покладені на РКЦ відповідно до чинного законодавства України.

5. МАЙНО РКЦ

5.1. Після реєстрації  РКЦ  Аграрна біржа наділяє його майном та обіговими коштами.

5.2.Майно РКЦ складають необоротні та оборотні активи.

5.3.Майно РКЦ є державною власністю і закріплюється за РКЦ на праві оперативного управління.

5.4.РКЦ не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатися закріпленим за ним майном, що належать до основних фондів.

5.5.Майно, придбане РКЦ, є власністю держави.

6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. РКЦ планує свою діяльність, виходячи із завдань і відповідних програм Аграрної біржі, попиту на його послуги та забезпечення виробничого розвитку РКЦ.

6.2.РКЦ забезпечує зберігання конфіденційної інформації відповідно до чинного законодавства України. Перелік відомостей, що складають конфіденційну інформацію, затверджується  директором Аграрної біржі.

 7.УПРАВЛІННЯ РКЦ

7.1. Управління  поточною діяльністю РКЦ здійснює директор РКЦ, який діє на підставі  цього Положення та в межах  довіреності, наданої директором  Аграрної біржі.

7.2. Директор РКЦ призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора Аграрної біржі.

7.3. Обов’язки і повноваження директора РКЦ обмежуються довіреністю, виданою директором Аграрної біржі, цим Положенням та посадовою інструкцією директора РКЦ, типова форма якої затверджується наказом директора Аграрної біржі.

7.4. Довіреність, якою  підтверджуються повноваження директора РКЦ, оформляється на бланку Аграрної біржі із зазначенням номера і дати видачі, підписується директором і завіряється печаткою біржі.

Директор Аграрної біржі може у будь-який час скасувати (відкликати) довіреність шляхом письмового повідомлення про це директора РКЦ і вимагати повернення довіреності, якщо її строк ще не закінчився.

При звільненні директора РКЦ з будь–яких підстав довіреність, видана директорові РКЦ, повинна  бути  повернута на Аграрну біржу.

7.5. Директор РКЦ за письмовим погодженням з директором Аграрної біржі вирішує питання щодо:

 • прийняття на роботу заступника директора та головного бухгалтера РКЦ відповідно до затвердженої Аграрною біржею та погодженої Аграрним фондом організаційної структури та граничної чисельності працівників РКЦ, визначеної штатним розписом;
 • звільнення заступника директора та головного бухгалтера РКЦ;
 • інших аспектів діяльності за рішенням  директора Аграрної біржі.

7.6. Директор РКЦ:

 • організовує діяльність РКЦ відповідно до мети та напрямків його роботи, визначених цим Положенням;
 • забезпечує виконання РКЦм   завдань, покладених на  РКЦ Аграрною біржею, та здійснює управління РКЦм;
 • приймає на роботу, звільняє, заохочує працівників РКЦ та накладає на них стягнення відповідно до законодавства, самостійно і на основі рішень Аграрної біржі видає накази, підписує договори й інші документи;
 • за згодою Аграрної біржі призначає та звільняє з посади заступників директора і головного бухгалтера;
 • видає накази в межах своєї компетенції, в тому числі з кадрових питань;
 • підпорядковується директору Аграрної біржі і його заступникам та їм підзвітний;
 • несе відповідальність за виконання фінансового плану, стан і результати діяльності РКЦ;
 • здійснює контроль за цільовим використанням коштів, виділених відповідно до затвердженого кошторису Відділенню на відповідний бюджетний рік;
 • затверджує посадові інструкції;
 • здійснює оперативне управління майном РКЦ відповідно до чинного законодавства;
 • організовує ведення діловодства;
 • відповідає за  використання і збереження документів, печаток і штампів;
 • організовує контроль за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • видає накази і дає вказівки в межах своїх повноважень, обов’язкові для виконання всіма працівниками РКЦ;
 • самостійно в письмовій формі укладає господарські, цивільно-правові договори у межах виділених сум, передбачених кошторисом РКЦ на відповідний бюджетний рік;
 • затверджує місячні, квартальні, річні звіти по Відділенню;
 • подає необхідну інформацію до Аграрної біржі, яка передбачена внутрішньою звітністю діяльності Аграрної біржі;
 • вносить пропозиції до Аграрної біржі про щорічну потребу розміру грошових коштів РКЦ відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів;
 • надає працівникам відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових акті матеріальну допомогу та ссуди на покращення житлових умов за погодженням з Аграрною біржею;
 • затверджує Положення про преміювання працівників РКЦ за погодженням з Аграрною біржею.

7.7. Директор РКЦ несе особисту дисциплінарну, майнову, кримінальну та інші види відповідальності за невиконання покладених на нього обов’язків, перевищення повноважень, наданих йому директором Аграрної біржі, а також за неправомірне використання грошових коштів, незбереження і неналежне використання майна, яке знаходиться в оперативному управлінні РКЦ, недотримання норм чинного законодавства, правил охорони праці, наказів директора Аграрної  біржі.

За рішенням директора Аграрної біржі до компетенції директора РКЦ можуть бути віднесені інші повноваження.

7.8. Структура і штатний розпис РКЦ затверджується директором Аграрної біржі.

7.9. Форми, системи та розміри оплати праці, а також правила внутрішнього трудового розпорядку персоналу РКЦ визначаються керівництвом РКЦ за узгодженням з керівництвом Аграрної біржі. Кошторис витрат на утримання РКЦ затверджується Аграрною біржею

7.10. Директор Аграрної біржі має право відмінити будь-яке рішення або наказ директора РКЦ, якщо вони суперечать чинному законодавству.

7.11. Працівники РКЦ обов’язково повинні бути ознайомлені з Положенням  про  РКЦ.

7.12. Працівники РКЦ обов’язково повинні виконувати:

 • накази (розпорядження) директора Аграрної біржі;
 • розпорядження заступників директора Аграрної біржі;
 • накази (розпорядження) директора РКЦ;
 • Положення про регіональне РКЦ Аграрної біржі;
 • умови колективного договору;
 • Положення про преміювання, надання матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення працівників регіональних відділень;
 • наказ про конфіденційну інформацію;
 • посадові інструкції;
 • інструкцію з діловодства;
 • правила внутрішнього трудового розпорядку.

7.13. Працівники РКЦ несуть особисту дисциплінарну, майнову, кримінальну та інші види відповідальності за невиконання покладених на них завдань, незбереження і неналежне використання майна яке знаходиться в оперативному управлінні РКЦ, недотримання правил охорони праці, наказів директора Аграрної біржі; наказів директора РКЦ, норм чинного законодавства України.

 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ РКЦ

8.1. РКЦ веде бухгалтерський облік відповідно до правил, встановлених чинним законодавством України.

8.2. РКЦ складає та подає до Аграрної біржі детальні звіти, що містять бухгалтерські баланси, данні про виконання кошторисів, результати діяльності та іншу інформацію за формами, встановленими чинним законодавством України.

8.3. РКЦ подає оперативну, місячну, квартальну та річну звітність.

8.4. Всі бухгалтерські записи повинні мати документальне підтвердження.

8.5. Директор і головний бухгалтер РКЦ несуть персональну відповідальність за недодержання порядку ведення і достовірності бухгалтерського обліку та звітності у Відділенні.

 9. ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

9.1, Трудові правовідносини працівників РКЦ регулюються законодавством України про працю.

9.2. Мінімальна заробітна плата працівників РКЦ не може бути меншою за встановлений законодавством України мінімальний розмір заробітної плати.

9.3. Штатний розпис РКЦ затверджується директором Аграрної біржі.

9.4. Працівники РКЦ відповідно до чинного законодавства України підлягають соціальному страхуванню.

9.5. Директор РКЦ та його заступник не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності).

9.6. З метою регулювання виробничих, трудових і соціально – економічних відносин, узгодження інтересів працівників та органу управління в РКЦ відповідно до чинного законодавства України може укладатись колективний договір в межах компетенції РКЦ.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ РКЦ

10.1.Контроль за діяльністю РКЦ здійснюють директор Аграрної біржі, а також відповідні державні органи.

10.2, Перевірки діяльності РКЦ за окремими напрямами може здійснювати Комісія Аграрної біржі на підставі наказу директора Аграрної біржі.

10.3. Директор та головний бухгалтер РКЦ несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України за правильність та достовірність бухгалтерського обліку та звітності, а також за їх своєчасне подання.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РКЦ

11.1. Припинення діяльності РКЦ здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

11.2. Ліквідація РКЦ здійснюється за рішенням дирекції  Аграрної біржі.

11.3. Ліквідація РКЦ проводиться у відповідності з чинним законодавством України.

11.4. Ліквідація РКЦ проводиться ліквідаційною комісією, яка утворюється за наказом директора Аграрної біржі.

11.5. У разі ліквідації РКЦ працівникам, які звільняються, гарантуються додержання їх прав, інтересів згідно з чинним законодавством України.

12.  ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО РКЦ

12.1.  Зміни та доповнення до цього Положення вносяться на підставі рішень Дирекції Аграрної біржі відповідно до  норм чинного законодавства України.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Всі інші питання, пов’язані з діяльністю РКЦ, які не врегульовані цим Положенням, регулюються відповідно до норм чинного законодавства України.