10.01.2013

Положення про Арбітражну комісію Аграрної біржі

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора  Аграрної біржі

 №108-ОД від 17 жовтня 2012 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про Арбітражну комісію Аграрної біржі

1. Загальні положення

1.1. Це положення розроблено відповідно до Закону України «Про товарну біржу», Статуту Аграрної бірж (далі – Біржа), Правил біржової торгівлі на Біржі і визначає принципи, завдання та функції Арбітражної комісії Біржі (далі – Арбітражна комісія).

 1.2. Арбітражна комісія є постійно діючим арбітражним органом, що здійснює свою діяльність з вирішення спорів, що випливають з біржових угод (договорів, контрактів), укладених та зареєстрованих в установленому порядку на Біржі. Спори розглядаються Арбітражної комісією за наявності угоди сторін про передачу їх на розгляд в Арбітражну комісію.

1.3. Арбітражна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законодавством України, Статутом Біржі, Правилами біржової торгівлі на Біржі та іншими нормативним актами Біржі. У разі відсутності законодавства, що регулює спірні правовідносини, Арбітражна комісія застосовує законодавство, яке регулює подібні правовідносини (аналогія закону), а при його відсутності виходить із загальних принципів і змісту законодавства (аналогія права).

1.4. Порядок вирішення спорів Арбітражною комісією визначається Правилами біржового арбітражу, які затверджуються у порядку, передбаченому Статутом Біржі та чинним законодавством.

1.5. Арбітражна комісія не є юридичною особою.

1.6. Матеріально-технічне, інформаційне та інше забезпечення діяльності Арбітражної комісії здійснюється Біржею.

1.7. Арбітражна комісія використовує печатку Біржі і бланки зі своїм найменуванням.

1.8. Оскарження рішень Арбітражної комісії може бути здійснено шляхом звернення до суду, у порядку підступності та підвідомчості, встановленої чинним законодавством. Рішення Арбітражної комісії виконуються стороною (сторонами) добровільно. Рішення Арбітражної комісії є обов’язковими для виконання Біржею.

1.9. Спори розглядаються Арбітражної комісією за місцем знаходження Біржі за адресою: м. Київ, вул. Копилівська, будинок 67, корпус 5. У окремих випадках за рішенням Арбітражної комісії може бути проведено виїзне засідання.

2. Принципи діяльності Арбітражної комісії та її завдання

2.1. Діяльність Арбітражної комісії ґрунтується на принципах:

 • законності;
 • незалежності;
 • змагальності;
 • рівності сторін арбітражного процесу;
 • конфіденційності вирішення справ;
 • сприяння сторонам в укладенні мирової угоди;
 • обов’язковості рішень Арбітражної комісії;
 • остаточності прийнятих Арбітражної комісією рішень.

2.2. Завданнями Арбітражної комісії є:

 • об’єктивне, оперативне і правильне вирішення біржових спорів, віднесених до компетенції Арбітражної комісії;
 • підвищення ефективності укладених біржових угод (договорів) і посилення їх ролі у господарських зв’язках і відносинах між сторонами;
 • здійснення правової профілактики у сфері біржової діяльності;
 • сприяння забезпеченню охорони та захисту майнових та інших законних прав та інтересів учасників біржової торгівлі та їх клієнтів.

 3. Склад Арбітражної комісії

 

3.1. Арбітражна комісія складається з голови комісії, чотирьох членів комісії та секретаря. Секретар комісії не бере участь у голосуванні під час арбітражного розгляду.

3.2. Голова Арбітражної комісії призначається дирекцією Біржі з числа осіб, які мають вищу юридичну освіту і трирічний досвід роботи у галузі правознавства.

3.3. Члени Арбітражної комісії призначаються дирекцією Біржі за поданням голови Арбітражної комісії з числа осіб, які мають вищу юридичну освіту та досвід роботи у галузі правознавства не менше одного року.

3.4. Секретар Арбітражної комісії призначається на посаду дирекцією Біржі за поданням голови Арбітражної комісії з числа осіб, які мають вищу юридичну освіту.

3.5. Голова Арбітражної комісії з числа її членів призначає заступника, який виконує функції голови комісії за його відсутності.

3.6. Голова комісії, члени комісії та секретар виконують власні функції на безоплатній основі.

3.7. Арбітражна комісія повноважна з моменту затвердження її складу дирекцією Біржі. Повноваження відповідного складу Арбітражної комісії припиняються з моменту обрання нового її складу.

4. Функції Арбітражної комісії

4.1. Основною функцією Арбітражної комісії є вирішення спорів за біржовими угодами (договорами, контрактами).

4.2. Голова Арбітражної комісії:

організовує та керує діяльністю Арбітражної комісії щодо вирішення спорів по біржових угодах (договорах, контрактах) відповідно до Правил біржового арбітражу;

наділений правом підпису документів, які готуються та видаються Арбітражною комісією;

здійснює представницькі функції від імені Арбітражної комісії в підприємствах, установах, організаціях;

забезпечує підбір кандидатур для призначення в установленому порядку на посади членів та секретаря Арбітражної комісії.

4.3. Члени Арбітражної комісії:

забезпечують законне та оперативне вирішення спорів за біржовими угодами (договорами, контрактами) відповідно до Правил біржового арбітражу;

здійснюють узагальнення арбітражної практики та вносять пропозиції голові Арбітражної комісії щодо вдосконалення правового регулювання біржової торгівлі.

4.4. Секретар Арбітражної комісії:

здійснює прийом, реєстрацію і обробку позовних заяв, веде облік звернень та інших документів, що надходять до Арбітражної комісії, а також контроль за термінами їх розгляду;

сприяє членам Арбітражної комісії у підготовці справи до розгляду і збору додаткових документів, необхідних для її розгляду по суті;

веде діловодство та архівну справу Арбітражної комісії;

надає членам Арбітражної комісії інформацію, необхідну для узагальнення арбітражної практики;

виконує інші доручення голови Арбітражної комісії.

5. Взаємодія Арбітражної комісії зі структурними підрозділами Біржі

 5.1. Взаємодія Арбітражної комісії зі структурними підрозділами Біржі здійснюється шляхом:

– отримання інформації, необхідної для правильного вирішення спору, довідок та письмових висновків на запити членів і голови Арбітражної комісії;

– надання консультацій з питань біржової діяльності, а також надання інформації по окремих справах;

– внесення пропозицій щодо вдосконалення нормативних правових актів Біржі на підставі узагальнення арбітражної практики Арбітражної комісії;

– участі членів Арбітражної комісії у підготовці і проведенні нарад, семінарів, перевірок Біржі.

6. Права Арбітражної комісії

6.1. Права Арбітражної комісії реалізується її головою, членами та секретарем Арбітражної комісії у відповідності з цим Положенням та Правилами біржового арбітражу.

7. Відповідальність Арбітражної комісії

7.1. Відповідальність за якісне виконання Арбітражною комісією завдань у відповідності з цим Положенням покладається на голову та членів Арбітражної комісії.

7.2. Відповідальність секретаря Арбітражної комісії визначається головою Арбітражної комісії відповідно до покладених на нього обов’язків.

Положення про Арбітражну комісію Аграрної біржі (.doc)