27.10.2011

Порядок укладення та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів на Аграрній біржі

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
28.01.2011 N 5Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 лютого 2011 р. за N 221/18959

 

Порядок
укладення та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів на Аграрній біржі

1. Заявки на купівлю чи продаж реального товару подаються сертифікованими брокерами, які представляють інтереси своїх клієнтів, на Аграрну біржу (її регіональні відділення) або на сертифіковані товарні біржі. Форму заявки затверджує Аграрна біржа.

2. На продаж товару брокер подає такі документи:

а) заявку на продаж;

б) документ, що посвідчує наявність товару;

в) документ, що посвідчує якість товару;

г) якщо при подачі відсутні документи, зазначені в підпунктах “б”, “в” цього пункту, обов’язково подається позабіржовий зовнішньоекономічний контракт. Документи, зазначені в підпунктах “б”, “в” і “г”, власник товару зобов’язаний надати брокеру.

3. На купівлю товару брокер подає заявку на купівлю товару, форма якої затверджується Аграрною біржею.

4. Продовження строку дії чи зняття заявки, а також зміна інформації брокером проводяться письмово до початку торгів.

5. На підставі заявок відділ торгів біржі формує бюлетень продажу на цю біржову сесію.

6. До бюлетеня повинні бути включені найменування, якісна характеристика, кількість, ціна, місцезнаходження товару та базис поставки.

7. У разі зміни інформації в заявці брокер повинен сповістити про це Аграрну біржу та надати письмове підтвердження про вчинення відповідних дій.

8. Підставою для оформлення на біржі зовнішньоекономічного контракту є протокол, відомість торгової сесії та оформлені картки брокерів з підписом реєстратора.

9. Біржова угода, укладена на біржових торгах, повинна бути зареєстрована та оформлена як зовнішньоекономічний контракт. Зовнішньоекономічний контракт має включати в себе положення щодо прав, обов’язків і відповідальності сторін, які передбачені договором доручення, укладеним біржовим посередником (членом біржі) з його клієнтом.

10. Зовнішньоекономічний контракт має включати положення щодо прав, обов’язків і відповідальності з митного оформлення експорту продукції, які не суперечать укладеному брокером договору з продавцем цієї продукції.

11. У разі відсутності у зовнішньоекономічному контракті положень щодо прав, обов’язків і відповідальності з митного оформлення експорту продукції біржового посередника декларування може виконати тільки продавець цієї продукції самостійно або через митного брокера.

12. При оформленні зовнішньоекономічного контракту, стороною (сторонами) якого є нерезидент (нерезиденти) України, ціна такої угоди зазначається в іноземній валюті. Перерахування здійснюється за курсом Національного банку України на день проведення торгів.

13. Дані підписаних брокерами карток звіряються з даними реєстратора про покупця, продавця, кількість товару та ціну укладених біржових угод, зафіксованих у відомості та протоколі торгової сесії. У разі розбіжності даних карток з даними протоколу проведення торгової сесії рішення про умови угоди приймає біржовий маклер, що проводив торги.

14. Брокери зобов’язані підписати контракт, а біржа зареєструвати його не пізніше наступного робочого дня з моменту укладення зовнішньоекономічного контракту. Несвоєчасне підписання контракту вважається відмовою від оформлення угоди.

15. Контракт підписується брокерами та реєструється уповноваженою особою і засвідчується печаткою біржі. Контракт оформляється в п’яти автентичних примірниках – для продавця, покупця, брокерів обох сторін контракту та архівного зберігання на біржі. Разом з контрактом на фірмовому бланку за встановленою Аграрною біржею формою оформляється посвідчення про реєстрацію. На останній сторінці посвідчення про реєстрацію ставиться штамп встановленої форми, зазначаються реєстраційний номер, дата, підпис уповноваженої особи та відбиток печатки Аграрної біржі.

16. Аграрна біржа веде електронний облік даних згідно з посвідченнями про реєстрацію зовнішньоекономічних контрактів на Аграрній біржі.

17. Реєстрація проводиться окремо за двома видами контрактів – спотовим та форвардним. Облік зареєстрованих зовнішньоекономічних контрактів ведеться в журналах реєстрації зовнішньоекономічних контрактів. Журнали мають бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою біржі. Журнали реєстрації зовнішньоекономічних контрактів зберігаються особою, уповноваженою для реєстрації контрактів, протягом терміну, визначеного чинним законодавством, але не менше п’яти років.

18. За реєстрацію зовнішньоекономічного контракту біржа встановлює реєстраційний збір, що визначається відсотком від загальної суми зареєстрованого зовнішньоекономічного біржового контракту згідно із затвердженою біржею шкалою. Розмір реєстраційного збору може бути змінений на підставі рішення дирекції біржі.

19. Порядок, умови та терміни сплати реєстраційного збору визначаються зовнішньоекономічним контрактом, зареєстрованим на біржі.

20. Якщо біржові торги відбуваються на сертифікованих Аграрною біржею товарних біржах, порядок реєстрації та оформлення зовнішньоекономічних біржових контрактів здійснюється відповідно до пунктів 8 – 15 цього Порядку, але з урахуванням особливостей нумерації контракту, підпису уповноваженої особи та печатки товарної біржі.

 

Директор Департаменту розвитку
аграрного ринку

 
А. В. Розгон

 

Завантажити документ